Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenvuoro 15.11.2021

Me kristillisdemokraatit haluamme tehdä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa kuntalaistemme parhaaksi. Meille puolueena on tärkeää, että jokaista työhön kykenevää tuetaan töihin, yrittämistä tuetaan ja heikoimmista huolehditaan. Politiikan tulee kantaa vastuuta palvelujen riittävyydestä, laadusta sekä tehdä vastuullista talouspolitiikkaa.

Pidämme hyvänä, että strategiassa asetetaan tavoite Tampereesta, joka on paras paikkaa kasvaa, kehittyä ja ikääntyä. Meidän tulee huolehtia vauvasta vaariin ja muksusta mummuun jokaisen palvelutarpeesta. Lapsiystävällinen ja ikäystävällinen Tampere palvelee myös muita kuntalaisia.

Lapsiystävällinen Tampere toteutuessaan houkuttelee perheitä asumaan Tampereelle. Lapsiystävällisessä Tampereessa tarjotaan lapsille ja nuorille hyvä ja turvallinen lapsuus ja sekä lapsen että perheen tuen tarpeisiin vastataan. Onnistuessamme tässä tavoitteessa saamme lapsemme ja lapsiperheemme voimaan paremmin. Talousarviossa tamperelainen terapiatakuu sekä köyhyystyöryhmä ovat mielestäni myös lapsiystävällisiä tekoja. Talousarviossa varaudutaan myös varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen peruskorjauksiin, joka on tärkeä osa terveellistä ja turvallista kasvuympäristöä. Erityisen kiitollinen ryhmämme ja itse henkilökohtaisesti Teiskolaisena olemme siitä, että löysimme puolueiden kesken poliittisen yhteisymmärryksen Kämmenniemen koulun korjauksen aikaistamisesta. Tämän hankkeen kohdalla kannatamme uuden koulun rakentamista ja mielestämme puurakentamisen vaihtoehto kannattaa ottaa vakavaan tarkasteluun.

Me kristillisdemokraatit olemme pitäneet ja pidämme esillä ikäihmisten oikeutta arvokkaaseen ikääntymiseen. Kaikkien tulee saada oikea-aikaisesti riittävät palvelut, eikä kenenkään tule joutua pelkäämään ikääntymistä. Satsaus ikäihmisten palveluihin näkyy talousarviossa. Meidän tulee jatkuvasti seurata ja vastata ikäihmisten palvelutarpeen kasvuun. Jotta Tampere voi olla paras paikka ikääntyä, meidän tulee etsiä ratkaisuja hoitajatarpeeseen vastaamiseksi ja meidän tulee huolehtia hyvästä johtamista.

Strategiassa nostetaan esille yhdenvertaiset yksilöt. Kristillisdemokraatteina puolustamme jokaisen oikeutta mielipiteeseen, sananvapauteen ja uskontoon. Erilaisuutta tulee arvostaa ja erilaisia mielipiteitä tulee kunnioittaa. Ketään ei tule myöskään tahallaan väärinymmärtää. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta myös vammaisten yhdenvertaisuutta tulee edistää. Esteettömyyden tulee näkyä niin rakentamisessa kuin asenteissa. Kun Tampereelle suunnitellaan seuraavaa uimahallin rakentamista tai peruskorjausta, tulee meidän huolehtia, että siellä on myös lämminvesiallas. Tämä kohtuullisen pieni asia on monelle selkäsairaalle ja vammaiselle toimintakyvyn ja kuntoutumisen näkökulmasta äärimmäisen tärkeä asia. Jokaisella tulee olla myös oikeus asuntoon ja onkin tärkeää, että strategiassa mitataan pitkäaikaisasunnottomuuden määrää. Yhteiskunnan paras hyvinvoinnin mittari on se, miten kaikkein heikoimmassa asemassa oleva voi.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa myös aluepolitiikkaa. Ryhmämme on pitkään ajanut tasataksan palauttamista Tampereelle. Olemme iloisia, että talousarvioon saatiin lisäys, jossa todetaan: ”Vuoden 2022 aikana käynnistetään pormestariohjelman mukaisesti selvitys tasataksan toteutuksesta ja sen rahoituksesta.” Tampereen pohjoisen alueen asukkaille tämä on merkittävä asia palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden näkökulmasta.

Strategiassa nostetaan esille myös turvallisuus ja luvataan tiivistää monialaista yhteistyötä turvallisuuden ja tamperelaisten turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Olemme huolestuneita huumeiden käytön lisääntymisestä. Nuorten huumekokeilujen ja huumeiden käytön vähentäminen ovat asioita, joihin meidän tulee kaupungissamme erityisesti panostaa. Vähentämällä huumekokeiluja ja huumeiden käyttöä ehkäisemme syrjäytymistä ja lisäämme turvallisuuden tunnetta kaduilla.

Luoja on antanut meille tämän yhden maapallon. On meidän tehtävämme viljellä ja varjella sitä. Ympäristöasiat, kuten hiilineutraalit teot näkyvät sekä strategiassa että talousarviossa. Kaupunki voi tehdä osansa, kuten suosia paikallisia palveluja ja paikallisia tuotteita. Jos meillä on aito tahtotila ympäristötekoihin, emme voi ajatella, että kaupunki tai jokin yritys tekee puolestamme tarpeelliset teot. Haastankin meitä jokaista tekemään arjen valintoja, joilla säästämme luontoa. Ei osteta aina uutta, vaan kierrätetään ja mietitään, mitä todella tarvitsemme ja mitä emme. Suositaan paikallisia yrityksiä ja vältetään lento- ja meriteitse kuljetettavia kulutustarvikkeita.

Tampere lupaa strategiassa olla tulevaisuuden edelläkävijä. Lisäksi luvataan, että meillä on tekeviä yhteisöjä. Meillä on Tampereella korkeaa osaamista ja meillä on upeita yrityksiä ja yrittäjiä, jotka työllistävät, innovoivat uutta ja mahdollistavat nykyiset verotulot. Meidän tulee huolehtia yrityksistämme ja etsiä yhdessä ratkaisuja, joilla varmistamme talouskasvun tulevaisuudessa. Pidän huolestuttavana sitä, että joskus politiikassa ideologisesta näkökulmasta yksityinen ja julkinen puoli asetetaan vastakkain. Talouspoliittinen tosiasia on se, että me tarvitsemme yrityksiä sekä palvelujen tuottajina että laajemmin työllisyyden ja verotulojen näkökulmasta. Mikäli yritykset karkaavat ympäristöpaikkakunnille tai keskittyvät entisestään Helsingin seudulle, siitä seuraa alueellamme työttömyyttä sekä verotulojen alentumista. Meidän tuleekin toivottaa jokainen yritys tervetulleeksi Tampereelle ja osaltamme tukea yritysten talouskasvua ja viennin kehittymistä.

Moni järjestö, yhteisö, seurakunnat ja yksittäiset kuntalaiset tekevät tärkeää vapaaehtoistyötä. Kuten strategiassa todetaan: ”Yhdessä teemme parempaa huomista.” Naapuriapu, erilaiset ystäväpalvelut, läheisistä huolehtiminen, omaishoitajuus, ruoka-apu tai lasten harrastustoimissa vetäjänä toimiminen ovat merkittäviä hyvinvointitekoja. Vapaaehtoistyön takana on joukko ihmisiä, jotka sydämen halusta antavat aikaansa ja joskus myös varojaan toisen ihmisen tukemiseksi ja toisesta huolehtimiseksi.

Meille kristillisdemokraateille on tärkeää saada velkaantuminen taittumaan. Kuten ilmastokysymyksissä, myös talouskysymyksissä ajattelemme, ettemme voi viedä tulevien sukupolvien resursseja ja syödä heidän pöydästään. Meidän tulee saada Tampereen talous tasapainoon. Tampereella on investoitu paljon. Osa investoinneista on pakollisia, kuten koulujen sisäilmaongelmien korjaaminen. Osa investoinneista lisää kansainvälistä tunnettavuutta ja lisää työllisyyttä ja yrittäjyyttä ja ovat sikäli perusteltuja. Investointien suhteen meidän tulee kuitenkin hyvin tarkoin harkita jatkossa sitä, mihin meillä on varaa.

Lopuksi vielä totean, että sotepalvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle meillä on edessämme hyvin erilainen kattaus käytettävissä olevista rahoista sekä päätettävistä asioista Tampereella. Meidän tulee valmistautua muutokseen huolella ja ennakoiden. On hienoa, että Tampere tässäkin talousarviossa satsaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Meidän jokaisen päättäjän ja virkamiehen intresseissä tulee olla, että jatkossakin jokainen tamperelainen saa tarvitsemansa palvelut laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Politiikassa tulee kuitenkin valmistautua hyvin toisenlaisen kunnan johtamiseen. Tulevaisuuden kunnassa päätämme sivistyksestä, liikuntapalveluista, kulttuurista, työllisyydestä, kaavoituksesta sekä monesta yrittäjiin liittyvästä asiasta. Päätöksenteon ja eurojen vähetessä toivon, että saamme erityisesti lisättyä kunnassamme tiedolla johtamista sekä lisättyä vuoropuhelua yritysten kanssa työllisyysasteen parantamiseksi sekä yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

Sirpa Pursiainen

Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmän pj

Advertisement

Hoiva-alan haasteisiin etsittävä ratkaisuja

Hoiva-alalla on tällä hetkellä haasteita työvoiman saamisessa. Hoiva-alan työvoimapulaan vaikuttavat monet seikat. Kaupungin tulee taloudessa huomioida realistisesti hoiva-alalla tapahtuvat lainsäädännön muutokset, palkankorotukset sekä asiakasmäärän kasvu. Alibudjetointi johtaa henkilöstövajeesen, työkuorman kasvuun ja työhyvinvoinnin kärsimiseen. Etenkin kotihoidon työntekijöiltä tulee paljon palautetta eettisestä ristiriidasta, jota he päivittäin kokevat, kun eivät ehdi aidosti kohdata asiakasta ja vastata asiakkaan tarpeisiin.

Realistisen talousarvion lisäksi meidän tulee tarkistella uudestaan palvelujen kriteerejä, jotta kukin saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Eettinen ristiriita nähdä esimerkiksi ikääntynyt, joka tarvitsisi palveluasumista, mutta ei sitä saa, kuormittaa kotihoidon työntekijöitä valtavasti. Huoli ihmisten pärjäämisestä kulkeutuu työntekijöiden kotiin ja luo stressiä. Eettinen ristiriita on merkittävä syy hakeutua alalta pois.

Työhyvinvointiin huomion kiinnittäminen on niin ikään tärkeää. Työyhteisöä kehitetään yhdessä työntekijöiden, asukkaiden ja omaisten kanssa. Jokaisen työn arvostaminen on tärkeää. Tiedolla johtamista tulee kehittää. Sekä asiakas- että omaisrajapinnalta ja työntekijöiltä tulee saada nykyistä paremmin tietoa sekä toimivista että kehitettävistä asioista. Näin oikeisiin asioihin osataan puuttua ja hyviä käytänteitä voidaan levittää.

Mielestäni työhyvinvointiin ja ammatti-identiteettiin vaikuttaa osaltaan paljon myös yhteiskunnallinen keskustelu. Toivoisinkin, että ammattijärjestöt osaisivat kehittää omaa viestintää, jotta työntekijöille ei vahvisteta jatkuvasti tunnetta pienipalkkaisesta ja vähän arvostetusta alasta. Yleisesti olisi muutoinkin hyvä uutisoida myös positiivisia asioita. Moni hoitaja kokee tekevänsä merkityksellistä työtä ja moni asukas kokee saavansa tarvitsemansa tuen. Epäkohdat toki tulee tuoda esille ja niihin etsiä ratkaisut, mutta vain ongelmien esillä pitäminen luo negatiivisen kokonaiskuvan eikä edistä oikeanlaisen ammatti-identiteetin kehittymistä.

Pohja hoiva-alan ammattilaisille luodaan koulutuksessa, eikä sen merkitystä voida unohtaa. Koulutuksessa ammatillisen osaamisen lisäksi on tärkeää korostaa työelämätaitoja sekä oman työhyvinvoinnin ylläpitämistä. Valmistuvan ammattilaisen taitoihin tulee kuulua hyvät yhteistyötaidot, sillä taito kohdata asukas, omainen ja työntekijä ovat tärkeä perusta huolehtiessa toisen terveydestä ja hyvinvoinnista. Etäopetus ei valitettavasti näiden taitojen kehittymistä tue.

On meidän jokaisen etu, että hoiva-alalla voidaan hyvin ja että hoitajia on riittävästi. Meistä itse kukin jossain kohden on mitä todennäköisemmin avun ja tuen tarpeessa.


Sirpa Pursiainen, KD Tampereen valtuustoryhmän pj

Kämmenniemen koulun korjausta aikaistetaan

Kämmenniemen koulu on kärsinyt moninaisista sisäilmaongelmista pitkään. Koulu on rakennettu kolmena eri ajankohtana, ja sisäilmakorjauksissa on syntynyt uusia vesivaurioita. On hienoa, että pormestarin talousarvioesityksessä koulun peruskorjaus on aikaistettu siten, että suunnittelu toteutetaan vuonna 2024 ja rakentaminen alkaa vuonna 2025. Upeaa, että kaikki puolueet löysivät tässä asiassa yhteisymmärryksen.

Koulussa osa ongelmista on syntynyt jo rakennusvaiheessa. Rakennuksen keskiosa on ollut käyttökiellossa siinä olevien sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksen peruskorjaus saattaa tuoda mukanaan toiminnallisia haasteita, mikäli koulu joudutaan katkaisemaan kahteen eri osaan. Muutoinkin Tampereella on huonoja kokemuksia laajojen vaurioiden korjausten onnistumisesta. Nämä tekijät huomioon ottaen Kämmenniemeen tulee rakentaa uusi terveellinen koulu, joka vastaa samalla toiminnallisiin tarpeisiin. Kämmenniemessä on mahdollista rakentaa uusi koulu siten, ettei vanhaa ole pakko purkaa ensimmäiseksi. Näin toimiessa kaupungilta säästyy rahaa, kun väistötiloja ei tarvitsisi hankkia. Korjauksen kokonaisuudessa on tärkeää suunnitella myös koulun piha virikkeelliseksi ja viihtyisäksi.


Sirpa Pursiainen
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän pj

Tampereen seurakuntien ja Elokapinan yhteistilaisuus on ylilyönti

Luonnon monimuotoisuuden suojelu kuuluu meidän jokaisen vastuulle. Kristittynä näen, että se on myös Raamatun mukainen toimintatapa. Viljele ja varjele luontoa on Raamatussa jopa käsky.

Sinänsä toki vuoropuhelu ja keskustelu kaikkien ihmisten kanssa on tärkeää ja on myös tärkeää kuulla ihmisiä ahdistavat asiat. En kuitenkaan itse näe hyvänä toimintatapana järjestää ympäristönsuojeluun liittyvää tilaisuutta ja julkista ulostuloa tahon kanssa, joka tietoisesti toimii lain vastaisesti. Kirkko olisi voinut valita yhteistyötahon tarkemmin.

Moni tamperelainen on kokenut arkun käyttöönoton tässä kohden loukkaavana. Arkkuun liittyy hyvin vahvoja ja henkilökohtaisia surun kokemuksia, ja arkun tuominen avoimeen julkiseen tilaan on herättänyt kummastusta ja mielipahaa. Omasta mielestäni Tampereen seurakunnat ovat myös tässä kohden tehneet virhearvion.

Seurakunnan luottamushenkilönä olen saanut kyselyjä siitä, ketkä päätöksen ovat tehneet. Luottamushenkilönä haluan tuoda esille, ettei tätä asiaa ole käsitelty päätöksenteon näkökulmasta luottamushenkilöiden kesken. Itsekin olen lukenut asiasta lehdistä päätöksenteon jälkeen. Tulevaisuudessa Tampereen seurakuntien kannattaa käyttää harkintaa tarkemmin.

Kaikesta huolimatta luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on asiana tärkeä ja meidän kaikkien tulee jatkaa työskentelyä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.


Sirpa Pursiainen

Tampereen yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Tampereen yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Messukylän seurakuntaneuvoston jäsen

Siirretään laadukkaat palvelut hyvinvointialueille

Sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille on yksi tärkeimmistä kuntien tehtävistä tällä valtuustokaudella. Muutos vaatii vahvaa muutosjohtamista. Iso osa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle töihin. Vaikkakin oletettavasti monella fyysinen työpaikka pysyy vähintään alkuun samana, herättää muutos aina tunteita. Lisäksi kuntalaisilla on tarve saada ajankohtaista tietoa, mikä muuttuu ja mikä ei muutu.

Kaupungin näkökulmasta muutoksia tulee talouteen ja toiminnan organisoimiseen. Hyvinvointia tukevat palvelut jäävät kunnan vastuulle ja ”vahvemmat palvelut” siirtyvät hyvinvointialueelle. Saumattomien palvelujen toimivuuden turvaamiseksi tarvitaan ennakointia ja keskustelua jo nyt valmisteluvaiheessa sekä uuden hyvinvointialueen valtuuston aloittaessa tehtävät.

Kuntalaisten näkökulmasta on tärkeää palvelujen saatavuus. Käytännössä kuntien tulee huolehtia siitä, että palvelut siirtyvät hyvänä ja toimivana kokonaisuutena hyvinvointialueille. Järjestämisvastuuseen kuuluu lakisääteisten palveluiden turvaaminen. Vaikka järjestämisvastuu eli lakisääteisten tehtävien hoitaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa siirtyy hyvinvointialueelle, on vastuu edelleen kunnilla. Käytännössä kunnat eivät saa lipsua vastuustaan nyt.

Kuntien budjettien tulee sosiaali- ja terveyspalveluihin olla riittävä. Kunnan intresseissä tulee olla kuntalaisten hyvinvointi ja palveluiden laadukkuus, vaikka järjestävä taho muuttuu. Mikäli kunnat alibudjetoivat nyt, tulee välttämättä tarve lisätä kuluja palvelujen siirtyessä hyvinvointialueille. Lopulta veronmaksaja tuntee tämän kukkaron keventyessä. Kunnat tekevät lyhytnäköistä ja veroja nostavaa politiikkaa, mikäli palveluiden toimivuudesta ei huolehdita. Tehdään eri kunnissa vastuullista politiikkaa valmistellessamme budjetteja alkaneelle valtuustokaudelle.

Sirpa Pursiainen

KD Tampereen valtuustoryhmän pj

Pirkanmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsen

Elinvoimaa paikallisesta yrittäjyydestä

Olen huolissani ideologisesti kasvaneesta vastakkainasettelusta julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä yrittäjäkielteisyyden kasvamisesta. Mielestäni on käsittämätöntä, että osa poliitikoista viljelee jatkuvasti mielikuvaa ahneista yrittäjistä. Tosiasiallisesti ainoastaan yrittäjät luovat pohjan hyvinvointiyhteiskunnallemme, sillä yrittäjyyden ja työnteon kautta hyvinvointipalvelut rahoitetaan verovaroin.

Tarvitsemme yrittäjäystävällistä politiikkaa varmistaaksemme hyvinvointipalvelut sekä pitääksemme kuntien muut palvelut nykyisellä tasolla. Meidän tulee huomioida yritykset kaavoituksessa, suosia paikallisia yrityksiä kuntien hankinnoissa ja edistää yritysten kasvumahdollisuuksia. Koronan, ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden heikkenemisen vuoksi talouden näkökulmasta on välttämätöntä tehdä kaikki mahdollinen työllisyyden edistämiseksi sekä yritysten pitämiseksi Tampereen seutukunnalla.

Moni yrittäjä tekee paljon hyvää sen lisäksi, että on työllistämisen kautta tarjoamassa leivän monen perheen pöytään. Miltei kaikki yrittäjät kokevat perustelluksi sen, että yhteiskunta huolehtii heikommista, kuten ikäihmisistä ja vammaisista. Moni yrittäjä kuitenkin samanaikaisesti ihmettelee verovaroin kerätyn rahan huolettoman käyttämisen trendiä. Vastuullinen kunta huolehtii taloudesta, ennakoi tulevia pakollisia menoja ja tekee kaikkensa varmistaaksensa selviämisen tulevista vuosista.  

Paikallisten yrittäjien tukeminen varmistaa veroeurojen ohjautumisen omalle kunnalle. Monesti paikallisen yrittäjän tuotteiden valitseminen tuo laatua ja on kuljetuskustannusten minimoimisen vuoksi iso ekoteko. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Tampereen tulisi kiinnittää erityistä huomiota paikallisten yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. Vastakkainasettelun ja yrittäjäkielteisyyden sijaan arvostetaan yrittäjiä ja rakennetaan yhdessä elinvoimaista ja hyvinvoivaa Tamperetta.

Sirpa Pursiainen

Toimitusjohtaja (YTM), kaupunginhallituksen varajäsen (KD)