KD maakuntavaltuustoryhmän puheenvuoro strategiasta 28.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat.

Pirkanmaan liitto on työstänyt strategiaa vuosille 2023-2027. Kristillisdemokraatit pitävät hyvänä asiana, että strategiassa todetaan, että Pirkanmaan liitto on olemassa koko maakuntaa varten ja haluaa keskittyä maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Pirkanmaan liitolla on merkittävä tehtävä alueellisena edunvalvojana.

Meille kristillisdemokraateille on tärkeää huolehtia toimista, jotka edistävät Pirkanmaan kestävää kasvua. Meidän tulee huomioidakin kaikessa toiminnassa se, miten voimme edesauttaa yritysten elinvoimaisuutta sekä lisätä Pirkanmaan vetovoimaisuutta suhteessa yrityksiin. Strategiassa todetaankin, että Pirkanmaan liitto haluaa olla avaamassa ovia uusille mahdollisuuksille ja etsiä tuloksellisia, vaikuttavia ja eteenpäin vieviä ratkaisuja.

Strategiassa mainitaan ensimmäisenä arvona luottamus. Luottamus on kestävä pohja, johon rakentaa. Luottamus kulkee myös käsikädessä vastuullisuuden kanssa ja strategia toteaakin Pirkanmaan liiton ymmärtävän vastuullisuuden niin sosiaalisena, ympäristöllisenä kuin taloudellisena vastuuna.

Strategiassa viitataan myös demokraattiseen päätöksentekoon sekä verkostoihin. Strategiassa todetaan, että ”poliittiset päättäjät ovat osa organisaatiotamme ja luovat lisäarvoa omalla osaamisellaan ja verkostoillaan”. Tässä kohden me kristillisdemokraatit näemme kuitenkin kehittämisen varaa. Meillä ei ole edustusta Pirkanmaan liiton hallituksessa ja koska itse valtuusto kokoontuu varsin harvakseltaan, on meidän verkostojamme ja lisäarvoamme haasteellisempaa hyödyntää. Toki pyrimme parhaamme mukaan antamaan osaamistamme ja syötteitä, kuten tänään käsittelyssä oleva aloitteemme maakunnan roolista maakuntatasoisesta kriisivalmiudesta ja huoltovalmiudesta osoittaa.

Näemme hyvänä, että tiedolla johtaminen on otettu osaksi strategiaa. Tiedolla johtaminen tarvitsee taakseen osaavan henkilöstön, johon strategiassa viitataan. Tiedolla johtaminen tarvitsee vielä käytännön tasolla tarkennuksia, jotta olemassa oleva tieto hyödynnetään käytännössä ja jotta sen pohjalta sekä johdetaan ja arvioidaan tehtyjä valintoja ja saavutettuja tuloksia.

Etukäteen saadussa aineistossa ei tarkemmin avata, mitä vihreällä ja digitaalisella siirtymällä tarkoitetaan. Me kristillisdemokraatit pidämme tärkeänä, että vihreä siirtymä tehdään tietoon ja kuhunkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen pohjautuen. Vihreä siirtymä ei saa meidän mielestämme tarkoittaa asioiden keskittämistä, vaan koko Pirkanmaa tulee pitää elinvoimaisena. Tämän lisäksi vihreä siirtymä ei saa heikentää maatalouden elinkeinomahdollisuuksia ja huoltovarmuutta. Vihreä siirtymä ei myöskään saa ajaa yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon. Vihreä siirtymä oikein toteutettuna toki luonnonsuojelun lisäksi voi lisätä innovaatioita ja tuoda jopa talouskasvua.

Digitaalisessa siirtymässä voi olla hyviä ajatuksia, mutta tätä kokonaisuutta ei ennakkoon toimitetussa materiaalissa avata. Kristillisdemokraattien mielestä digitaalista siirtymää tulee jatkuvasti arvioida ja varmistaa, että se tuo aidosti taloudellista säästöä. Tämän lisäksi digitaalisessa siirtymässä tulee jatkuvasti varmistaa, ettei sen myötä kukaan jää digitaitojen tai kyvyn vuoksi syrjään.

Me näemme hyvänä, että työyhteisö ja työhyvinvointi on otettu strategiassa esille. Vain hyvinvoiva ja osaava henkilö pystyy kehittämään toimintaa innolla. Me kristillisdemokraatit haluammekin kiittää jokaisen Pirkanmaan liiton työntekijää antamastaan työpanoksesta Pirkanmaan parhaaksi. Rakennetaan yhdessä Pirkanmaata yhä paremmaksi.

Sirpan Pursiainen

KD Pirkanmaan maakuntavaltuustoryhmän pj

KD maakuntavaltuustoryhmän puheenvuoro talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 28.11.2022

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat,

Me kristillisdemokraatit pidämme hyvänä, taloussuunnitelmassa todetaan, että maakunnan elinvoima muodostuu siitä, että maakunnan asukkaat, yritykset ja muut yhteisöt menestyvät toiminnassaan ja voivat saavuttaa asettamiaan tavoitteita.

Tosiasiallisesti yritysten menestys on koko Pirkanmaan menestyksen tekijä. Yritykset luovat työpaikat ja viennin kasvu lisää todellista talouskasvua. Taloussuunnitelmassa todetaankin, että vientivetoiselle Pirkanmaalle on tärkeää varmistaa sekä tavaroiden että työvoiman liikkuminen sujuvasti ja tehokkaasti.

Puolestaan hyvinvointi vähentää taloudellisia menoja tästä syystä sosiaalinen kestävyys, osallisuus ja yhteisöllisyyteen panostaminen on tärkeää myös talouden näkökulmasta.

Kristillisdemokraatteina kannatamme estettyjä kahta johtotähteä, jotka ovat:

1. Pirkanmaan maakunnassa hyvinvoivat ihmiset, monimuotoinen luonto ja menestyvät yritykset kukoistavat.

2. Pirkanmaan liitto on luotettu, tavoitteellinen ja osaava kumppani yhteiskunnallisissa ratkaisuissa.

Tällä hetkellä kuitenkin yrityksillä on pulaa osaavasta työvoimasta. Valitettavasti joutenolo aika ja työpaikka eivät aina kohtaa. Meillä on valitettavasti joukko ihmisiä, jotka eivät omaa työelämässä tarvittavia työelämätaitoja. Lisäksi meillä on pulaa yritysten tarvitsemasta osaamisesta. Tähän taloussuunnitelma olisi voinut ottaa selkeämmin kantaa ja asettaa tavoitteita.

Talousarvio ja taloussuunnitelma nostaa esille painotuksena vihreän ja digitaalisen siirtymän. Me näemme tärkeänä kaiken yritystoiminnan tukeminen, myös perinteinen teollisuus, maatalous sekä metsätalous ovat merkittäviä tekijöitä, jotka tulee huomioida etenkin epävakaassa maailmantaloudessa. Logistisesti sekä asukkaiden että yritysten näkökulmasta ysitien parannus on äärimmäisen tärkeää.

Meille kristillisdemokraateille turvallinen arki on asia, jota tulee vaalia. Taloussuunnitelmassa otetaan tähän hyvin kantaa ja siinä todetaan, että maakuntalaisten kokonaisturvallisuus muodostuu toimivista arjen palveluista sekä turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

Mielestämme elinvoimaisuuden rakentamisessa elämystalouden ja kulttuurin toimialojen lisäksi tulisi mainita myös luontomatkailu. Brad Pitt:n kuvauksen mukaan Pirkanmaan luonto on eräänlainen turvasatama. Luontomatkailun kehittäminen toisi meille työllisyyttä, yrittäjyyttä ja viennin tavoin ulkopuolisia lisäeuroja alueelle.

Kansainvälinen politiikka seurauksineen voi vaikuttaa talouteen merkittävästi ja nopeasti. Tästä syystä on hyvä muistaa, että hyväksymme talousarvion, johon voi olla tarpeen tehdä myöhemmin muutoksia. Ryhmämme voi hyväksyä esitetyn talousarvion ja -suunnitelman.

Sirpa Pursiainen

KD maakuntavaltuustoryhmän pj

Luontomatkailusta kasvua ja vetovoimaa Tampereelle

Tampere sijaitsee kahden järven välissä. Lisäksi Tampereella on upeita retkeilykohteita. Monelle ulkomaalaiselle kävely hiljaisessa ja rakentamattomassa metsässä on jotain, mitä he eivät ole koskaan kokeneet. Ei ole ihme, että esimerkiksi maailmaa paljon nähnyt Brad Pitt kehui Tamperetta juuri luonnon kauneudesta. Se, mikä meille on arkipäiväistä ja tuttua, on kuitenkin laajemmassa mittakaavassa ihmeellistä, arvostettavaa, kiinnostavaa ja harvinaista. Meille luonto on sellainen aarre, josta voimme myös jakaa toisille.

Tampere-Pirkkalan lentokentälle on saatu lisää lentoja. Jotta emme menetä näitä lentoreittejä, meidän tulee nopeasti ja aktiivisesti kehittää luontomatkailua. Esimerkiksi Teiskossa sijaitsevasta Maisansalon alueesta tulisi tehdä kansainvälisen luontomatkailun kohde. Maisansalo sijaitsee Näsijärven rannalla, luonnon helmassa. Veneily, avantosauna, nuotioretket, ulkona liikkuminen ja hiihtämisen kokeilu ovat helposti saatavilla matkailijoille, tarvitaan vain majoituskapasiteettia ja logistiikkaa.

Tamperetta tulee mainostaa juuri luontomatkailukohteena kaikkien tapahtumien yhteydessä ja laajemminkin. Aikoinaan Levi on syntynyt keskelle ei mitään. Silti se on varsin tunnettu matkailukohde, jonka myötä koko Suomen Lappi on tullut tunnetuksi maailmalla. Lappi on tunnettu lumesta ja revontulista. Me emme voi keskittää tokikaan markkinointia näihin kahteen asiaan – mutta me voimme keskittää markkinointia järviin ja metsiin.

Brad Pitt kuvaili Tamperetta myös eräänlaisena turvapaikkana. Turvallisuus on jotakin niin syvästi koettavaa ja ihmiselle tärkeää, että tämä maininta on myös huomioitava matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa. Luonto, hiljaisuus ja ihmisten rauhallinen kohtaaminen luovat turvallisuuden kokemusta. Meillä kunnioitetaan toisen reviiriä luonnostaan ja luonnossa jokainen saa kokemuksen laajasta omasta tilasta. Luontomatkailun kehittämisessä tulee varmistaa, että avaria maisemia ja tilakokemuksia säilytetään.

Maailmassamme aika on muuttunut varsin hektiseksi ja moni asia on viemässä jatkuvasti huomiotamme. Tilaa läsnäololle ja hetkessä hiljentymiseen ei juurikaan ole. Kuitenkin juuri tämä on jotain, mitä jokainen ihminen tarvitsee. Luontokokemus yhdessä kokemukseen omasta tilasta ja turvallisesta hetkessä olemisesta luovat yhdessä hyvin syväluotaavan kokemuksen. Me suomalaisina tiedämme tämän – mutta tämän kokeminen on suhteellisen mahdotonta miljoonakaupungeissa. Mikäli onnistumme avaamaan tämän kokemuksen mielikuvana matkailun markkinoinnissa, saamme aivan varmasti tänne matkailijoita ympäri maailmaa.

Tampereella on kaikki mahdollisuudet tulla tunnetuksi maailmalla luontomatkailun kohteena ja saada sitä kautta yrittäjyyttä, työllisyyttä ja kasvua. Maaseutumainen Teiskon alue voi tätä kautta myös kehittyä.


Sirpa Pursiainen, TJ, YTM

Tampereen kaupunginvaltuutettu (KD)

Maakuntavaltuutettu